Apollo Theater Seating Chart - Apollo Theatre Seating Plan Everybodys Talking About Jamie